Hledat …FacebookInstagramBakalářiJídelnaMenu
Facebook Facebook VOŠ a SPŠ Facebook oboru elektrotechnika Elektrotechnika Facebook oboru strojírenství Strojírenství Facebook oboru informační technologie Informační technologie Facebook oboru grafický design Grafický design Facebook oboru průmyslový design Průmyslový design Facebook oboru technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Facebook domova mládežeDomov mládeže
Instagram Instagram VOŠ a SPŠ Instagram oboru elektrotechnika Elektrotechnika Instagram oboru strojírenství Strojírenství Instagram oboru informační technologie Informační technologie Instagram oboru grafický design Grafický design Instagram oboru průmyslový design Průmyslový design Instagram technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Instagram domova mládežeDomov mládeže
Charakteristika SPŠ

Obory vzdělání SPŠ Šumperk

V současné době studuje na střední průmyslové škole přibližně 680 žáků v 25 třídách v šesti maturitních oborech: elektrotechnika, informační technologie, strojírenství, technické lyceum, grafický design a průmyslový design. Poslední dva obory jsou v rámci výtvarných oborů realizovány v jedné třídě v ročníku.

 

26-41-M/01 Elektrotechnika

Nově koncipovaný školní vzdělávací program elektrotechnika reaguje na požadavky trhu práce a propojuje elektrotechnické vzdělání se základy strojírenství a tím rozšiřuje možnost uplatnění absolventa tohoto oboru. Poskytuje absolventům střední vzdělání s maturitní zkouškou technického charakteru. Obecně vzdělávací a společenskovědní předměty jsou doplněny výukou cizích jazyků tak, aby všeobecný přehled a jazyková výbava umožnily našim absolventům uplatnit se na trhu práce i v rámci Evropské unie. Přírodovědné a technické předměty vytváří od prvního ročníku základ výuky v jednotlivých disciplínách oboru elektrotechnika a základů strojírenství. Žáci získávají znalosti v předmětech, jako je elektrotechnika, elektrotechnická měření a CAD konstrukční programy. Důraz je kladen na práci s výpočetní technikou a její aplikace, jako jsou nástroje pro návrh elektronických obvodů a technického kreslení (CAD systémy), počítačovou simulaci pro měření a řízení. Žáci jsou schopni zapojovat a oživovat elektronické obvody, řešit základní úlohy z automatizace pomocí programovatelných automatů a mikropočítačů.

Získání základů strojírenství umožňuje žákům vytvořit v CAD programu 3D tělesa a mechanismy s následnou tvorbou výkresové dokumentace.

K prohloubení znalostí a získání praktických dovedností slouží předmět učební praxe a dlouhodobé praxe ve firmách. V rámci praktické výuky realizují návrh, výrobu a osazení desek plošných spojů, zapojují elektronické obvody, oživují je a provádí jejich diagnostiku. Část praktických úloh je věnována elektrorozvodům a bytové elektroinstalaci. Teoretické a praktické znalosti žáků o konstrukci a využití výpočetní techniky, o programování a aplikaci řídicích systémů v automatizaci a programování mikropočítačů jim dávají dobré předpoklady pro uplatnění v praxi.

18-20-M/01 Informační technologie

Obor vzdělávání informační technologie patří stále k velmi perspektivním oborům. Vedle všeobecně vzdělávacích a přírodovědných vědomostí získávají žáci přehled o informačních technologiích, který je postupně podle podmínek našeho regionu a trhu pracovních sil orientován do konkrétního odborného zaměření. Důraz je kladen na získání širokých obecných znalostí informačních technologií. Obsah vzdělávání v společenskovědních předmětech je zaměřen na získání komunikativních schopností v mateřském a cizím jazyce, v přírodovědných předmětech na získání teoretických poznatků nutných pro studium odborných předmětů.

Skupina odborných předmětů zobecňuje hardwarovou, softwarovou a programovací problematiku a je prostředkem k praktickému zvládnutí látky bez úzkých specializací.

Volbou seminářů v 3. a 4. roce studia a obsahu praktických cvičení si žáci mohou zvolit studijní cestu méně technickou (tvorba videa a fotografie, sociální sítě, počítačová animace a vizualizace 3D grafiky, tvorba webových stránek – vhodné i pro dívky) nebo cestu zaměřenou na počítačové sítě a programování (CISCO – síťová akademie, programování her v C++, atd.). Zvolená cesta vede žáka k profilové maturitní zkoušce.

23-41-M/01 Strojírenství

Obor vzdělání strojírenství poskytuje absolventům střední vzdělání s maturitní zkouškou technického charakteru. Jde o studium s rozšířeným využitím výpočetní techniky ve strojírenství. Žáci získávají znalosti z oblasti konstrukce (2D kreslení i 3D modelování – CAD systémy), výroby (programování CNC strojů a CAM systémy) i jejich vzájemného propojení.

Obor je zajímavý i pro děvčata možností tvořivě se realizovat v grafických programech, kde mohou navrhovat design strojů, součástí apod. vzniklých při řešení úloh z odborných předmětů. 

Obsah vzdělávání ve společenskovědních předmětech je zaměřen na získání komunikativních schopností v mateřském a cizím jazyce, v přírodovědných předmětech na získání teoretických poznatků potřebných pro studium odborných předmětů. Odborné předměty dávají základ obecných znalostí strojírenství. V rámci dílenské praxe žáci získávají praktické výrobní dovednosti jak v oblasti klasických výrobních metod, tak i moderních metod s využitím výpočetní techniky.

78-42-M/01 Technické lyceum

Technické lyceum je určeno pro úspěšné absolventy základní školy se zájmem o technické a přírodovědné obory. Cílem výuky je vybavit žáky takovými znalostmi a dovednostmi, které jim usnadní cestu k vysokoškolskému studiu nebo studiu na vyšších odborných školách.

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, avšak s prohloubenou výukou některých profilujících předmětů, k nimž patří především matematika, fyzika, výpočetní technika a další přírodovědné předměty. Základy odborného vzdělávání se opírají o obecně technické disciplíny a plní průpravnou funkci ve vztahu k předpokládanému vysokoškolskému studiu.

Vzdělávací program je složen ze dvou částí – jednu tvoří základní učivo všeobecně vzdělávací i odborné, povinné pro všechny žáky, druhou, menší část představuje učivo výběrové, jehož struktura je v kompetenci školy. Funkcí výběrového učiva je vytvořit širší vzdělávací nabídku pro žáky a tím lepší předpoklady pro jejich další profesní rozhodování.

82-41-M/05 Grafický design

Absolvent oboru vzdělání je připraven pro výkon odborných činností v široké oblasti propagační tvorby a užité grafiky. Specifická odborná příprava pro výkon činností v oblasti spočívá v osvojení širokých vědomostí a dovednosti z okruhu uměleckých grafických technik a moderních tiskových technik.

Vzdělávání v oblasti výtvarně-technických disciplín je obsaženo v předmětech výtvarná příprava, písmo, figurální kreslení, technické kreslení, počítačová grafika, navrhování, praktická cvičení, realizační tvorba a dějiny výtvarné kultury.

82-41-M/04 Průmyslový design

Absolvent oboru vzdělání je připraven pro výkon činností v oblasti průmyslového, tvarového a grafického designu. Činnosti, pro které jsou absolventi připravováni, jsou orientovány na komplexní navrhování tvaru výrobku při respektování estetických, ergonomických a technologických hledisek a výtvarných i výrazových možností výrobků.

Vzdělávání v oblasti výtvarně-technických disciplín je obsaženo v předmětech výtvarná příprava, konstrukce, písmo, počítačová grafika, modelování, navrhování, praktická cvičení, realizační tvorba a dějiny výtvarné kultury.

copyright 2024 www.vsps-su.cz